Pobierz katalog Poznaj całą ofertę

Szanowni Państwo, Administrator zwraca szczególną uwagę na zabezpieczenia techniczne
i proceduralne w zakresie danych osobowych. Bezpieczeństwo danych stanowi dla nas priorytet.

I. DEFINICJE

 1. Administrator Danych Osobowych Podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Administratorem Danych Osobowych jest Plan – T Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą Katowicach (40-816), ul. F. Bocheńskiego 109 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach , Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000866691, NIP: 634-298-30-49, REGON: 387372240

 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 4. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem http://siejemy.com/

 5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Serwisu.

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 3. Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych stosownie do przepisów, o których mowa w art. 24 – 36 RODO.

III. Przetwarzanie danych osobowych.

 1. Administrator gromadzi następujące dane osobowe:
 2. a) kontakt z klientem: imię, nazwisko adres e-mail, ewentualnie inne dane, które zostaną wskazane dobrowolnie w treści wiadomości.
 3. b) komunikacja za pośrednictwem mediów społecznościowych: dane udostępnione przez Użytkownika w ramach portalu.
 4. c) działania marketingowe: adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, stanowisko pracy.
 5. Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes administratora lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), administrator jest uprawniony do pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Do takich danych należą: adres IP , parametry oprogramowania
  i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji nie umożliwia jednak identyfikacji Użytkownika.

IV Pliki cookies oraz automatyczne przetwarzanie danych.

 1. Administrator może gromadzić w ramach usług serwisu dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies.

2.Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3 W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony
w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 1. Zazwyczaj przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies
  w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności
  w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są
  w ustawieniach przeglądarki internetowej. Po wejściu na naszą stronę www Użytkownik otrzymuje zapytanie co do tego, czy wyraża zgodę na korzystanie z cookies.

 

 1. Cele przetwarzania danych osobowych.

Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

Dane osobowe Administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją umowy / usługi w kategorii dane zwykłe.

 

Dane z powyższego zbioru, w niezbędnym zakresie (dodatkowo ewentualnie z numerem NIP) będą przetwarzane również w celu rozliczeń podatkowych (jeśli takie rozliczenia będą konieczne) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c RODO  (w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f RODO  (w związku z uzasadnionym interesem administratora).

 

Dane z kategorii adres e-mail oraz imię i nazwisko (ewentualnie inne dane, które zostaną podane w wiadomości), przekazywane w ramach kontaktu, w tym kontaktu przez portale społecznościowe, na których prowadzone są firmowe konta administratora,  będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f)  RODO, czyli na podstawie udzielonej zgody, oraz w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora.

 

Należy pamiętać, że korzystanie z zewnętrznych portali społecznościowych, jest uwarunkowane wyrażeniem zgody na politykę prywatności tych serwisów. Administrator siejemy.com nie ma wpływu na sposób przetwarzania danych przez te serwisy. Podmioty te są odrębnymi administratorami danych i  mogą przechowywać dane na serwerach poza EOG.

 

 

 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane.

 

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy,
  a po jego upływie przez okres niezbędny do:
 2. a) obsługi Klientów,
 3. b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń,
 4. c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych) do czasu wygaśnięcia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 5. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług na podstawie zgody, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. Dane przekazane podczas zapisu na newsletter będą przetwarzane do czasu wypisania się z newslettera lub do czasu zakończenia prowadzenia newslettera przez Administratora.

 

 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania, chyba że coś innego wynika z przepisów prawa.

 

VII. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

 

Użytkownik ma prawo do:

 

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

2) sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

3) żądania od Administratora usunięcia danych,

4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

5) do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;

7) wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
Na terenie RP organem nadzorczym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

9) do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

 

 

VIII. Odbiorcy danych.

 1. Odbiorcami danych mogą być podmioty współpracujące z administratorem, osoby, które administrator upoważnił do przetwarzania danych osobowych lub zawarł umowę przetwarzania danych osobowych, podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości. Odbiorcą danych jest hostingodawca strony www.

Na życzenie osoby, której dane dotyczą Administrator wskaże podmioty, którym przekazane zostały dane osobowe w związku z wykonaniem umowy.

 1. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 3. Przekazywanie danych do państw trzecich.
 4. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jeśli jednak to nastąpi, tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 1. a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 2. b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 3. c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 4. Administrator poinformuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG.

 

 1. Bezpieczeństwo ochrony danych osobowych.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa
w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora,
w szczególności poprzez zawieranie umów powierzenia zawierających obowiązek stosowania procedur bezpieczeństwa co najmniej na tym samym poziomie, co administrator.

 

 1. Dane kontaktowe.

W przypadku potrzeby skontaktowania się z administratorem w zakresie przetwarzanych danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail :  rodo@siejemy.com

Kontakt

  Administratorem danych osobowych jest Plan-T Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach.
  Zapoznałam/em się z polityką prywatności. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.